Perfect Adjust ปรับรูปหน้าให้สวยมีมิติ

 

แพทย์จะทำการประเมินหน้าเป็นรายๆ โดยดูจาก

  1. ปัญหาที่พบโดยลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย
  2. ประเมินโครงสร้างหน้า เช่น กระดูก ชั้นไขมัน
  3. วางแผนการแก้ไขตามลำดับที่ควรจะเป็น เช่น การแก้ไขร่องใต้ตา แล้วทำให้ร่องแก้มดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ข้อนี้จะเป็นข้อสำคัญ เพราะต้องใช้ประสบการณ์ของแพทย์เป็นสำคัญ
  4. แพทย์อธิบายแนวทางการรักษาให้ลูกค้าเข้าใจ และลุกค้าจะเลือกการแก้ไขตามความต้องการของแต่ละท่าน
  5. ทำการรักษาโดยผสมผสานเทคนิคต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การฉีดโบท็อก (Botox) ร่วมกับการฉีดฟิลเลอร์ (Filler) ร่วมกับการยกกระชับ หรือ กรณีที่ท่านไม่อยากฉีดโบท็อก (Botox) หรือ ฟิลเลอร์ (Filler) แพทย์ก็จะผสมผสานเทคนิคอื่นๆ มาใช้แก้ปัญหาแทน